معاونت اداره فهرست خدمات
معاونت نظارت مالی اموال و اوراق بهادار
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها نظرسنجی
1سفارش چاپ و توزيع انواع اوراق بهادار و قبوض كنترله10011132000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
2صدور سند فروش خودروهاي دولتي 10031157104بلی دانلود دانلود نظرسنجی
3صدور مجوز تعويض پلاك خودروهاي دولتي 10031157105بلی دانلود دانلود نظرسنجی
4صدور مجوز تغيير مالكيت خودروهاي دولتي10031157101بلی دانلود دانلود نظرسنجی
5صدور مجوز حذف خودروهاي اسقاط شده دولتي10031157102بلی دانلود دانلود نظرسنجی
6صدور مجوز شماره گذاري خودروهاي خريداري شده10031157100بلی دانلود دانلود نظرسنجی
7صدور مجوز كميسيون خريد، فروش 10031157103بلی دانلود دانلود نظرسنجی
8صدور انواع گواهی های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی1001130000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
8-1صدور گواهي تك برگي نمودن اسناد مالكيت اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي10011130100بلی دانلود دانلود نظرسنجی
8-2صدور گواهي المثني براي اسناد مالكيت مفقوده دستگاههاي اجرايي 10011130102بلی دانلود دانلود نظرسنجی
8-3درخواست مجوز صدور گواهي اصلاح و يا صدور سندمالکیت املاک (بند د ماده 26 )10011130101بلی دانلود دانلود نظرسنجی
اداره تلفیق حسابها و امور بدیهی ها
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها نظرسنجی
1بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي اشخاص به دستگاههاي اجرايي10071144000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
2تدوين استانداردها، دستورالعملها و رويه هاي حسابداري بخش عمومي و پاسخگويي به استعلامات10011141000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
3تعيين تكليف علي الحساب و پيش پرداخت هاي سنواتي فاقداسناد و مدارك10011154000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
4تهيه صورتحساب عملكرد بودجه اي سالانه كل كشور و اصلاحيه آن10011153000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
5رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل10071147000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
نظارت مالی
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها نظرسنجی
1حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي10011145000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
2نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي1001158000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
خزانه معین
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها نظرسنجی
1استرداد وجوه اشتباه واريزي 10011149000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
2اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد10011155000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
3پرداخت اعتبارات هزینه‌ای(سایر)‏‎10011156000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
4پرداخت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای10011138000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
5پرداخت حقوق كاركنان دولت10011139000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
6دريافت درآمدهاي اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصي دستگاههاي اجرايي10011137000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
7دريافت و پرداخت سپرده دستگاههاي اجرايي10011146000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
8مشاركت در تخصيص اعتبار و ابلاغ آن100111400000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
معاونت اقتصادی مرکز خدمات سرمایه گذاری
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها نظرسنجی
1تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار10011143000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
1-1شناسایی و تهیه فرصتهای سرمایه گذاری در بخش¬های مختلف 10011143000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
1-2اطلاع¬رسانی و ارائه راهنمایی و انجام هماهنگی¬های لازم در امور مربوط به اخذ مجوز سرمایه¬گذاری10011143000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
1-3پیگیری مشکلات پیش¬روی سرمایه¬گذاران خارجی و اقدام جهت رفع آنها 1301114300013011143000بلی دانلود دانلود نظرسنجی
دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات فتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها نظرسنجی
1بازرسی10011133000بلی دانلود دانلود نظرسنجی