فرم ثبت شکایات سرمایه گذاری


بسمه تعالی


سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی


فرم شکایات سرمایه گذاری :

مشخصات شاکی :
1- حقیقی
نام و نام خانوادگی :   نام پدر : کد ملی :
 2-حقوقی
نام شرکت :  شماره : نوع فعالیت :    
3- عنوان مجوز درخواست :
4- دستگاه صادر کننده مجوز :
5- شرح مختصری از اقدامات صورت پذیرفته توسط متقاضی برای اخذ مجوز :
6- مشکلات اخذ مجوز
7- عنوان دستگاه/وزارتخانه هایی که متقاضی در فرایند اخذ مجوز درخواستی با مشکل مواجه گردیده
8- شماره تماس تلفنی :  9 -پست الکترو نیکی متقاضی :
10- آدرس متقاضی