فرم ثبت شکایات


بسمه تعالی


جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی
مشخصات شکایت کننده :نام    * نام خانوادگی    *

کد ملی    *

وضعیت  
محل خدمت/نام اداره   میزان تحصیلات   تلفن تماس    *

تلفن همراه    *

پست الکترونیکی  

آدرس محل اشتغال/ سکونت خود را در قسمت زیر وارد کنید:
 *
مشخصات اشخاصی که از آنها شکایت دارید :

نام و نام خانوادگی فرد یا افرادی که از ایشان شکایت دارید را در لیست زیر وارد کنید( در هر ردیف یک نام را درج کنید):
 *
 لطفا شرح شکایت خود را به صورت خلاصه و با ذکر دقیق اطلاعات مهم در قسمت  زیر مرقوم فرمایید :