فرم ارائه پیشنهادات


بسمه تعالی


سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی
کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها
برگ ارائه پیشنهاد

مشخصات پیشنهاد:
موضوع فراخوان :
عنوان پیشنهاد :
دائره شمول پیشنهاد :
شرح وضعیت موجود :
شرح پیشنهاد :
مزایای پیشنهاد :
امکانات مورد نیاز برای اجرای پیشنهاد :
میزان صرفه جویی (ریالی ،اداری، انسانی)
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده : سمت : حوزه خدمتی :
تلفن محل کار : تلفن همراه : پست الکترونیکی :