فرم درخواست مرخصی ذیحسابان


بسمه تعالی


جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی
1 - وزارت
2 - شماره مستخدم :
3-نام :
4 - نام خانوادگی :
5- عنوان پست سازمانی :
6 - واحد سازمانی :
7- مدت مرخصی :
8 - تاریخ شروع و خاتمه مرخصی :
از :تا :
9- مدرک پیوست :
10 - نوع مرخصی :
علت مرخصی بدون حقوق :