فرم درخواست شماره بستانکاری

بسمه تعالی

سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی
شماره :
تاریخ :
با سلام :
احترامآ فهرست سپرده های واریزی اداره /سازمان به شماره حساب 2170090016001 آن نمایندگی به مبلغ ریال در ماه سال به شرح جدول پیوست ارسال ; خواهشمند است دستور فرمایید شماره بستانکاری سپرده های فوق را جهت اعمال حساب به این ذیحسابی اعلام فرمایید .ردیف ماه انتقال به خزانه شماره چک مبلغ نوع سپرده
1
2
3
جمع