فرم ضمانت بانکی بازنشستگان


بسمه تعالی


جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی
 بانک :
شعبه :
                سلام علیکم :
 احترامآ بدینوسیله گواهی میشود آقای کارمند بازنشسته این سازمان ماهیانه با مبلغ ریال حقوق ضمانت بازپرداخت اقساط وام دریافتی آقای را تقبل نموده معرفی و اگر چنانچه نامبرده از پرداخت اقساط وام دریافتی خودداری نماید به محض دریافت اولین اخطار کتبی آن بانک تازمانیکه از این سازمان حقوق دریافت مینماید از حقوق بازنشستگی وی کسر وبحساب آن بانک واریز خواهد شد .